Pozwolenia i procedury – wycinka drzew 2020

Przed wycięciem drzewa warto zapoznać się z procedurą prawną oraz z wzorami wniosków jaki trzeba złożyć w Wydziale Kształtowania Środowiska przynależnym dla danej gminy lub miasta.

wycinanie drzew w miescie

Zgodnie z art. 83 ust. pkt 1) ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 1614) zasadą jest, że usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości lub jej części może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego na wniosek posiadacza nieruchomości – za zgodą właściciela tej nieruchomości.

W przypadku gdy ziemia, na której rosną drzewa lub krzewy należy do nas, dodatkowa zgoda nie będzie potrzeba. Należy jednak pamiętać, że od zasady konieczności uzyskania zezwolenia są wyjątki, które w określonych przypadkach liberalizują obostrzenie.

Zgodnie z art. 83f. ust. pkt 3a) ustawy – zezwolenia nie trzeba uzyskiwać, gdy chodzi o drzewa lub krzewy, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Uzyskanie zezwolenia nie jest wymagane też w przypadku roślin, których usunięcie nie będzie miało związku np. z dalszą sprzedażą, jak np. to odbywa się na prywatnych zalesionych terenach.

Gdy obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm od ziemi przekracza:

80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

zgłoszenie zamiaru wycięcia drzewa jest konieczne. Urząd powinien wysłać kompetentną osobę do oględzin.

Gmina ma prawo w terminie 14 dni od dnia oględzin wnieść sprzeciw. Z zasady wójt (burmistrz lub prezydent miasta) wnosi taki sprzeciw.
Gdy zgłoszenie zawiera braki formalne organ w drodze postanowienia wzywa do uzupełnienia ich w terminie 7 dni.

Przed upływem 14-dniowego terminu organ może wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.
Jeżeli sprzeciw nie zostanie wniesiony, można usunąć drzewo.

 

Wydawanie pozwoleń i procedury na wycięcie drzew.

Na terenie Krakowa:
Wydział Kształtowania Środowiska UMK, os. Zgody 2, 31-949 Kraków
Referat Ochrony Zieleni

Dzielnice XVI, XVII, XVIII – Nowa Huta, tel. 12 616 8905 pok. 420
Dzielnice IV, V – Krowodrza, XV – Nowa Huta tel. 12 616 8849 pok. 410
Dzielnice VI, VII – Krowodrza tel. 12 616 8907 pok. 420
Dzielnice XII, XIII – Podgórze tel. 12 616 8850 pok. 422
Dzielnice I, II, III, Śródmieście XIV – Nowa Huta tel. 12 616 8864 pok. 420
Dzielnice VIII, IX – Podgórze tel. 12 616 8900 pok. 418
Dzielnice X, XI – Podgórze tel: 12 616 8845 pok. 418

Link do internetowego dziennika zapytań UMK
www.bip.krakow.pl/idz

Oznaczenie procedur w urzędzie:

Procedura-WS-20
Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów usuwanych w związku z inwestycją prowadzoną przez osoby prawne i inne jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Procedura-WS-21
Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów dla osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych usuwanych z przyczyn nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Procedura-WS-22
Rozłożenie na raty lub przesunięcie terminu płatności opłaty naliczonej za usunięcie drzew lub krzewów.

Procedura-WS-23
Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów zagrażających funkcjonowaniu sieci uzbrojenia terenu.

Wzory wniosków:

wzór wniosku WS-20
wzór wniosku WS-21
wzór wniosku WS-22
wzór wniosku WS-23

 

Na terenie Miasta i Gminy Skawina:

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Skawinie
Rynek 1, 32-050 Skawina

e-mail: [email protected]

Tel. centrala: 12 277 0100
Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska: nr tel.: 12 277 0152

 

Na terenie Miasta i Gminy Wieliczka:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Wieliczce
ul. Limanowskiego 32 , 32-020 Wieliczka
e-mail: [email protected]

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska: nr tel.: 12 263 4238
wycinka drzew na terenach prywatnych, pomniki przyrody, nr tel.: 12 263 4225