Obowiązek ustawowy – utrzymanie drzew i krzewów we właściwym stanie

Obowiązkiem posiadacza terenu jest utrzymywanie we właściwym stanie drzew i krzewów rosnących na terenie nieruchomości będącej w jego posiadaniu.

pielegnacja drzew bez kolcow
Wszelkie zabiegi oraz cięcia pielęgnacyjne (korekcyjne), techniczne drzew i krzewów posiadacz terenu winien przeprowadzić we własnym zakresie, pod warunkiem, że będą one wykonane zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej. Jeśli właściciel drzew nie posiada odpowiednich kwalifikacji, winien zlecić te prace fachowcom.

kiedy przycinac drzewa

Na wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych nie jest wymagane zezwolenie, natomiast prace związane z wycięciem drzew lub krzewów wymagają odpowiedniego dokumentu zezwalającego. Wyjątek stanowią tereny wpisane do rejestru zabytków, gdzie każde działanie dotyczące utrzymania i konserwacji zieleni (zarówno pielęgnacja, jak i usuwanie drzew i krzewów) wymaga zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Również wyjątkiem są drzewa owocowe i krzewy ozdobne rosnące na prywatnej posesji i mające mniej niż 10 lat, właściciel może bez żadnego pozwolenia je wyciąć.

pielegnacja drzew starych

Zakres możliwych zabiegów pielęgnacyjnych wykonywanych w obrębie koron drzew rosnących na terenach zieleni lub zadrzewieniach, został ustawowo ograniczony w art. 82 ust. 1 a ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013r. poz.627, z późn.zm.).

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040920880

Od 17 czerwca 2017 r. obowiązują nowe przepisy związane z usuwaniem drzew i krzewów, wprowadzone zgodnie z ustawą z 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. poz. 1074). Najważniejsze zmiany dotyczą właścicieli prywatnych posesji, którzy będą mogli wyciąć drzewa w celach niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, pod warunkiem, że zgłoszą wycinkę do urzędu gminy a urząd nie wniesie sprzeciwu.

17 lipca 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów (Dz. U. poz. 1330). Zmieniła się więc zarówno wysokość opłat, jak i kar, ponieważ stanowią one wielokrotność opłat.

Sytuacje, w których nie jest wymagane zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

Wycinka drzew lub krzewów a ochrona obszarowa i inne obiekty chronione

Wycinka drzew lub krzewów a ochrona gatunkowa

Sytuacje, w których nie jest pobierana opłata za usunięcie drzew i krzewów