Obowiązek ustawowy

Obowiązkiem posiadacza terenu jest utrzymywanie we właściwym stanie drzew i krzewów rosnących na terenie nieruchomości będącej w jego posiadaniu.
Wszelkie zabiegi oraz cięcia pielęgnacyjne (korekcyjne), techniczne drzew i krzewów posiadacz terenu winien przeprowadzić we własnym zakresie, pod warunkiem, że będą one wykonane zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej. Jeśli właściciel drzew nie posiada odpowiednich kwalifikacji, winien zlecić te prace fachowcom.

Na wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych nie jest wymagane zezwolenie, natomiast prace związane z wycięciem drzew lub krzewów wymagają odpowiedniego dokumentu zezwalającego. Wyjątek stanowią tereny wpisane do rejestru zabytków, gdzie każde działanie dotyczące utrzymania i konserwacji zieleni (zarówno pielęgnacja, jak i usuwanie drzew i krzewów) wymaga zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Również wyjątkiem są drzewa owocowe i krzewy ozdobne rosnące na prywatnej posesji i mające mniej niż 10 lat, właściciel może bez żadnego pozwolenia je wyciąć.

Zakres możliwych zabiegów pielęgnacyjnych wykonywanych w obrębie koron drzew rosnących na terenach zieleni lub zadrzewieniach, został ustawowo ograniczony w art. 82 ust. 1 a ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013r. poz.627, z późn.zm.).

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040920880